Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej została powołana do życia
w 1990 roku z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz trzech Fundatorów: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (SPP), Związku Literatów Polskich (ZLP)
i Polskiego PEN Clubu.
Celem statutowym Fundacji jest zarządzanie i  utrzymywanie Domu Literatury 
w Warszawie oraz Domu Pracy Twórczej w Zakopanem. Ponadto Fundacja wspiera wszechstronnie organizacje literackie.
Do 1999 roku Fundacja była finansowana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Począwszy od 2000 roku jest organizacją samofinansującą się, prowadzącą działalność gospodarczą.

Na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędem m.st. Warszawy Fundacja administruje dwoma obiektami: Domem Literatury 
w Warszawie i Domem Pracy Twórczej im. Stefana Żeromskiego „Astoria” 
w Zakopanem.
Podstawą prawną działalności Fundacji jest aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z 30 października 2002 roku pod pozycją 0000133460.
Organami nadrzędnymi Fundacji są: Zgromadzenie Fundatorów i powoływany przez nie Zarząd Fundacji.

 

Zgromadzenie Fundatorów

powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji oraz sprawuje kontrolę nad jego działalnością. Skład osobowy Zgromadzenia Fundatorów tworzą urzędujący prezesi i wiceprezesi Zarządów Głównych Fundatorów Aktualnie są to następujące osoby:

Z ramienia SPP:

Anna Nasiłowska

Piotr Müldner-Nieckowski

Jan Strządała

Z ramienia ZLP:

Marek Wawrzkiewicz

Zbigniew Milewski

Andrzej Żor

Z ramienia PEN Clubu:

Marek Radziwon

Teresa Chynczewska-Hennel

Henryk Woźniakowski

 

Zarząd Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej

powołuje dyrektora, kieruje działalnością Fundacji i  reprezentuje ją na zewnątrz.
W skład Zarządu wchodzi po trzech przedstawicieli Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich i Polskiego PEN Clubu. Jego kadencja trwa 5 lat.
Aktualny Zarząd Fundacji, powołany przez Zgromadzenie Fundatorów 18 grudnia 2015 roku, pracuje w następującym składzie:

  • Bogdan Baran – prezes (SPP)
  • Grzegorz Gauden – wiceprezes (PEN Club)
  • Marek Wawrzkiewicz – wiceprezes (ZLP)
  • Aldona Borowicz-Tchórzewska – członek (ZLP)
  • Beata Chmiel – członek (PEN Club)
  • Jan Cichocki – członek (ZLP)
  • Barbara Miecznicka – członek (PEN Club)
  • Zbigniew Taranienko – członek (SPP)
  • Zbigniew Zbikowski – członek (SPP)